مستندات API

نکته : لطفا مستندات را به دقت مطالعه نمایید

متود HTTP POST
فرمت پاسخ Json
API URL https://mrfollower.ir/api/v1
کلید API

ثبت سفارش جدید

پارامتر توضیحات
key کلید API شما
action add
service آیدی سرویس
link لینک
quantity تعداد لازم

نمونه پاسخ

{
 "status": "success",
 "order": 32
}
      

وضعیت سفارش

پارامتر توضیحات
key کلید API شما
action status
order_id شماره سفارش

نمونه پاسخ

{
 "order": "32",
 "status": "pending",
 "charge": "0.0360",
 "start_count": "0",
 "remains": "0"
}
      

وضعیت چند سفارش

پارامتر توضیحات
key کلید API شما
action status
order_ids شماره سفارش ها با کاما جدا شده اند ( آرایه )

نمونه پاسخ

 {
   "12": {
     "order": "12",
     "status": "processing",
     "charge": "1.2600",
     "start_count": "0",
     "remains": "0"
   },
   "2": "Incorrect order ID",
   "13": {
     "order": "13",
     "status": "pending",
     "charge": "0.6300",
     "start_count": "0",
     "remains": "0"
   }
 }
      

لیست سرویس ها

پارامتر توضیحات
key کلید API شما
action services

نمونه پاسخ

[
 {
   "service": "5",
   "name": "Instagram Followers [15K] ",
   "category": "Instagram - Followers [Guaranteed\/Refill] - Less Drops \u2b50",
   "rate": "1.02",
   "min": "500",
   "max": "10000"
 },
 {
   "service": "9",
   "name": "Instagram Followers - Max 300k - No refill - 30-40k\/Day",
   "category": "Instagram - Followers [Guaranteed\/Refill] - Less Drops \u2b50",
   "rate": "0.04",
   "min": "500",
   "max": "300000"
 },
 {
   "service": "10",
   "name": "Instagram Followers ( 30 days auto refill ) ( Max 350K ) (Indian Majority )",
   "category": "Instagram - Followers [Guaranteed\/Refill] - Less Drops \u2b50",
   "rate": "1.2",
   "min": "100",
   "max": "350000"
 }
]
      

موجودی

پارامتر توضیحات
key کلید API شما
action balance

نمونه پاسخ

 {
   "status": "success",
   "balance": "0.03",
   "currency": "USD"
 }